Obsah

Územní plán

V úterý 2.března na 14. zasedání zastupitelstva obce bude projednána důvodová zpráva, způsob projednání a vyhodnocení připomínek k Návrhu územního plánu. Zastupitestvo rozhodne o námitkách, vydání a schválení územního plánu.

Veřejné projednávání

Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, jako úřad územního plánování oznamuje, že veřejné projednání návrhu Územního plánu Černotín spojené s odborným výkladem se bude konat ve středu 30. září 2020 v 16:00 hodin, ve Společenském centru.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu obce Černotín

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu obce Černotín

K návrhu územnímu plánu Černotín pro veřejné projednání, který byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 17. 8. 2020 do 7. 10. 2020 (včetně) na úřadu územního plánování (Městský úřad Hranice) a na Obecním úřadě Černotín, mohli podle § 52 odst. 2 stavebního zákona podat námitky vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 7. 10. 2020 včetně). Ve stejné lhůtě mohl každý podat připomínky, dotčené orgány a krajský úřad stanoviska.
V takto stanovené lhůtě bylo podáno 6 námitek, čtyři námitky od občanů, dvě námitky od oprávněného investora. Návrh rozhodnutí o námitkách byl předložen zastupitelstvu obce k rozhodnutí samostatně (usnesení Varianta I., bod 3). O námitkách rozhoduje jednotlivě zastupitelstvo obce ještě před vydáním územního plánu. Návrh rozhodnutí o námitkách je součástí přílohy č. 1 důvodové zprávy a textové části odůvodnění, kapitoly P. Návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách (příloha č. 2 důvodové zprávy).
Připomínky k návrhu územního plánu Černotín byly podány při společném jednání a při veřejném projednání. Vyhodnocení připomínek je součástí textové části odůvodnění, kapitoly Q. Vyhodnocení uplatněných připomínek (příloha č. 2 důvodové zprávy). O připomínkách zastupitelstvo obce jednotlivě nerozhoduje, pouze souhlasí (usnesení Varianta I., bod 2) nebo nesouhlasí s výsledky projednání a vyhodnocením připomínek (usnesení Varianta II. nebo Varianta III.).

 


Územní plán obce Černotín

Aktuálně je stále platný územní plán z roku 2005. Ve výkresech není promítnuta změna územního plánu č.1 z roku 2008 - úprava lokality severně nad cestou ke hřbitovu, kde jsou nyní zbudovány nové stavební parcely pro individuální výstavbu.

Územní plán pdf 8,09 MB
Územní plán - legendy pdf 425 kB

 


Územní plán obce Černotín, 1. částÚzemní část obce Černotín, 2. částÚzemní plán obce Černotín, legenda

 

Od roku 2015 má obec zpracovaný nový návrh Územního plánu obce. Schvalování je zdlouhavé vzhledem k náročnosti samotného procesu a návaznosti na sousední obce. V posledním návrhu (listopad 2018) jsou zohledněny i výstupy z posouzení územního plánu obce na životní prostředí (SEA posouzení).

Návrh nového územního plánu listopad 2018

Konečný návrh zpracovaný arch.Vrublem jsme na konci roku 2018 odevzdali pořizovateli Městkému úřadu Hranice. Městský úřad vydal veřejnou vyhlášku Návrh územního plánu Černotín a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území. Dle §50 odst.3 stavebního zákona může každý k návrhu pořizovatele podat písemné připomínky a do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky.

Kompletní dokumentace návrhu územního plánu

Veřejná vyhláška Městského úřadu