Obsah

Územní plán

Na 14. zasedání dne 2. března 2021 zastupitelstvo obce :
- vzalo na vědomí důvodovou zprávu
- souhlasilo s výsledky projednání a vyhodnocením připomínek k návrhu Územního plánu Černotín,
- rozhodlo o námitkách proti návrhu Územního plánu Černotín
- konstatovalo soulad Územního plánu s Politikou územního rozvoje, Zásadami rozvoje Olomouckého kraje, stanovisky dotčených orgánů, se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje,
- vydalo nový Územní plán obce Černotín
- schválilo nabytím účinnosti nového Územního plánu Černotín ukončení platnosti stávajícího Územního plánu obce Černotín z roku 2005 včetně provedených dvou změn.
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku.

Územní plán 2021 (2.97 MB)

Odkaz na webové stránky pořizovatele Městký úřad Hranice