Obsah

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Typ: ostatní
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se koná v budově základní školy ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 14,00 do 17,00 hodin.

Zápis do první třídy ZŠ se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhne dítě šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučující, posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče přímo u zápisu.

S sebou přineste průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz), rodný list dítěte (jen k nahlédnutí).                                   Mgr. Lenka Kleinová


Vytvořeno: 1. 3. 2024
Poslední aktualizace: 8. 4. 2024 6:23
Autor: Miroslav Vacula