Obsah

Důležité telefonní čísla


Porucha ELEKTRICKÁ ENERGIE – 800 850 860
Prostřednictvím bezplatné linky ČEZ Distribuce 800 850 860 lze
• nahlásit poruchu
• získat informace o plánovaných odstávkách elektrické energie
• řešit distribuční požadavky
Chci nahlásit poruchu dodávky elektrické energie
Kontaktujte ČEZ jednoduše na bezplatné lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu. Poruchy ohrožující život nebo zdraví hlašte neprodleně!
Pokud je to možné, zjistěte před nahlášením poruchy, zda se přerušení dodávky elektřiny týká
více odběratelů (sousední byt, sousední objekt). V případě, že se porucha týká pouze vašeho
odběrného místa, zkontrolujte prosím nejprve stav hlavního jističe před elektroměrem a také
podružné jističe v nemovitosti, protože poruchy způsobené závadou na zařízení ve vašem
vlastnictví (jističe, vnitřní elektroinstalace) odstraňují na vaše náklady odborné firmy.


Pro nahlášení poruchy dodávky elektrické energie si prosím připravte:
• Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, název firmy)
• Adresu odběrného místa nebo bližší popis místa poruchy
• Kontaktní telefon
• Informace o charakteru poruchy (zda se jedná o ohrožení zdraví, života nebo škody na
majetku většího rozsahu)
• Popis poruchy (nenačítá elektroměr, nespíná HDO, bez dodávky elektřiny, kolísání
napětí)


Porucha PLYN telefonní linka 1239
Na uvedeném čísle 1239 společnosti innogy lze hlásit následující závady:
• poruchu dodávky zemního plynu do místa spotřeby
• veškeré úniky zemního plynu
• závady a poruchy plynárenského zařízení v majetku či užívání innogy – veškeré zařízení,
které není odběrné plynové zařízení (OPZ): plynovod, přípojky, regulační stanice plynu,
stanice katodové ochrany atd.
závady na měřicím zařízení (plynoměru)
Při ohlášení úniku plynu uveďte:
• jméno a příjmení volajícího, jeho adresu a tel. spojení
• co nejpřesnější popis místa výskytu poruchy
• druh poruchy (únik plynu, výpadek dodávky plynu, vadný plynoměr atp.)
Hlášení o poruchách na plynárenských zařízeních a poruchách na dodávkách zemního
plynu jsou přijímána přednostně na telefonním čísle 1239, které obsluhuje
dispečink společnosti innogy nepřetržitě 24 hodin denně.
• ve veřejné telefonní síti, z pevné linky a z mobilního telefonu se vytáčí bez předčíslí
• ohlašovatel poruchy platí pouze místní hovor
• veškeré hovory na tomto čísle jsou nahrávány na záznamové zařízení


Porucha dodávky vody 800 167 427
Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zajišťuje provoz centrálního
pracoviště dispečinku s nepřetržitým provozem – hlášení poruch a havárií - linka
800 167 427.
Kontakty pro vodovodní síť :
• pracoviště Přerov: 581 299 134
• pracoviště Hranice: 581 601 878