Obsah

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Typ: ostatní
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se koná v budově základní školy ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14,00 do 17,00 hodin.

Zápis do první třídy ZŠ se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhne dítě šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučující, posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče přímo u zápisu.
S sebou přineste průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz), rodný list dítěte.

Jaké je to u nás ve škole?
Budovu základní školy v Černotíně nemusíte dlouho hledat. Krásná historická, moderně zrekonstruovaná budova se nachází přímo na návsi obce. Jsme dvoutřídní malotřídní škola s pěti ročníky a poskytujeme základní vzdělání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Škola pro život“, který byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Co jsme schopni Vašim dětem nabídnout, zajistit a poskytnout? Naše škola by se dala díky své atmosféře, příjemnému prostředí, způsobu práce a menšímu počtu dětí ve třídě nazvat školou „rodinného typu“, kde se děti cítí dobře a bezpečně.  Při výuce uplatňujeme individuální přístup, respektujeme jeho osobní maximum a individuální potřeby. Vytváříme zázemí pro rozvoj tvořivosti, zaměřujeme se na co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení s cílem položit základy klíčových kompetencí. K tomu nám pomáhá i vybavenost školy, která je na velice dobré úrovni. Používáme moderní výukové metody s využitím interaktivní tabule, počítačové učebny, využíváme i tablety. Počítačovou gramotnost formujeme již od 1. ročníku. Realizujeme projektové vyučování (neobvykle organizované dny, kde děti zábavnou formou získávají nové poznatky a zkušenosti). V prvním a druhém ročníku zařazujeme prvky programu „Začít spolu“. Také jsme poprvé uspořádali otevřené hodiny v první třídě, kdy se mohli rodiče přijít podívat, jak se jejich dětem ve škole daří. Plánujeme další otevřenou hodinu pro rodiče prvňáčků i pro předškoláky a jejich rodiče. Ve škole pracuje aprobovaný a stabilizovaný pedagogický sbor, který se snaží sledovat moderní trendy a dále se sebevzdělávat. Pro děti zajišťujeme zájmovou činnost v rámci školní družiny. Provoz školní družiny je denně od 11,40 do 15,30 hodin. V letošním roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce půdních prostor školy, které slouží školní družině a plně tak vyhovují potřebám dětí. Rekonstrukce se také dotkla školní tělocvičny a přilehlého zázemí, jako jsou šatny a nářaďovna.  Ve škole je realizován preventivní program zejména každodenní prací třídních učitelů, jehož součástí jsou preventivní besedy a akce. Rodičům poskytujeme pravidelně a otevřeně informace o dění ve škole tak, aby měli přehled o naší práci. S dětmi se zúčastňujeme různých soutěží, projektů i olympiád. Jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.  V letošním školním roce realizujeme projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony III.“

                                       Mgr. Lenka Kleinová


Vytvořeno: 1. 3. 2023
Poslední aktualizace: 1. 3. 2023 12:40
Autor: Miroslav Vacula