Navigace

Obsah

Územní plán


Územní plán obce Černotín

Aktuálně je stále platný územní plán z roku 2005. Ve výkresech není promítnuta změna územního plánu č.1 z roku 2008 - úprava lokality severně nad cestou ke hřbitovu, kde jsou nyní zbudovány nové stavební parcely pro individuální výstavbu.

Územní plán pdf 8,09 MB
Územní plán - legendy pdf 425 kB

 


Územní plán obce Černotín, 1. částÚzemní část obce Černotín, 2. částÚzemní plán obce Černotín, legenda

 

Od roku 2015 má obec zpracovaný nový návrh Územního plánu obce. Schvalování je zdlouhavé vzhledem k náročnosti samotného procesu a návaznosti na sousední obce. V posledním návrhu (listopad 2018) jsou zohledněny i výstupy z posouzení územního plánu obce na životní prostředí (SEA posouzení).

Návrh nového územního plánu listopad 2018

Konečný návrh zpracovaný arch.Vrublem jsme na konci roku 2018 odevzdali pořizovateli Městkému úřadu Hranice. Městský úřad vydal veřejnou vyhlášku Návrh územního plánu Černotín a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území. Dle §50 odst.3 stavebního zákona může každý k návrhu pořizovatele podat písemné připomínky a do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky.

Kompletní dokumentace návrhu územního plánu

Veřejná vyhláška Městského úřadu