Povinné informace

26. 08. 2007 - Starosta


Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1. Název Obec Černotín
2. Důvod a způsob založení

Obec Černotín je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek , který je vymezen hranicí území obce. leboutique

Důvod a založení obce - zákon ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec Černotín vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura Obecní úřad Černotín tvoří starosta, místostarosta, a zaměstnanci Obecního úřadu zařazení do struktury Obecního úřadu Černotín. Obec řídí 11 členné zastupitelstvo v čele se starostou.
4. Adresa Obecní úřad Černotín, Černotín 1, 753 68
5. Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 14:30, 18:00 – 19:00 (zimní), 19:00 – 20:00 (letní čas)
Středa 8:00 – 14:30, 18:00 – 19:00 (zimní), 19:00 – 20:00(letní čas)

Po dohodě i v jinou dobu (telefon 581 602 903).

6.Telefonní čísla 581 602 903, 773 602 903      
7.Adresa Internetové stránky

http://www.cernotin.cz

8. Adresa e-podatelny

podatelna@cernotin.cz

9.Datová schránka  99wbjmp
10.Bankovní spojení Komerční banka, číslo účtu 3123831/0100
11. IČO 00301141
12. Žádosti o informace

• osobně - Obecní úřad Černotín, Černotín 1, 753 68
• telefonicky - 581 602 903, 773 602 903
• písemně - Obecní úřad Černotín, Černotín 1, 753 68
• elektronicky - cernotin@volny.cz, starosta.cernotin@volny.cz.

Informace jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ, v internetové prezentaci, případně vyhlášením místním rozhlasem.

Poskytnuté informace - archiv

13. Příjem žádostí a dalších podání

• osobně - Obecní úřad Černotín, Černotín 1, 753 68
(v době úředních hodin)
• písemně - Obecní úřad Černotín, Černotín 1, 753 68
• elektronicky - cernotin@volny.cz, starosta.cernotin@volny.cz. Žádosti o platby (stočné, komunální odpad....) posílejte na
ucetnicernotin@volny.cz.

14. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu:

 • Ve věcech přenesené působnosti je odvolacím orgánem
  Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 OLOMOUC
 • Ve věcech samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo obce Černotín.
15. Návody pro řešení životních situací na Portálu veřejné správy České republiky v části "Životní situace"
16. Rozpočet , závěrečný účet obce
17.Nejdůležitější předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce Černotín

Přehled některých zákonů :

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona,
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
Zákon č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

18. Seznam příspěvkových organizací a organizačních součástí

Základní škola a mateřská škola Černotín, příspěvková organizace

Místní knihovny- Černotín, Hluzov (bez pravní subjektivity)

19. Spolky a organizace

Sbor dobrovolných hasičů Černotín

Sbor dobrovolných hasičů Hluzov

20. Profil zadavatele

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-cernotin

21. Ochrana osobních údajů

http://www.cernotin.cz/2018050013-ochrana-osobnich-udaju

Statistické údaje:

 • Počet částí: 2
 • Katastrální výměra: 832 ha
 • Nadmořská výška: 250-368 m. n. m.
 • Počet obyvatel: 751
 • Pošta: ano
 • Policie: ne
 • Škola: ano
 • Vodovod: ano
 • Plynofikace: ano
 • Kanalizace (ČOV): ano

Další informace zde.


33202 přečtení | Upozornit známého | Článek mě zaujal

Správci stránek: Vladislav Barot, vladislav.barot@gmail.com - kód, grafika
ing. Miroslav Vacula, vacula.mira@gmail.com - novinky, nápady
Hosting poskytuje www.mitranet.cz
phpRS - český redakční systém